I. Název

 1. Skupina historického šermu Kargen Staňkov (Skupina historického šermu Kargen, SHŠ Kargen). Pro účely tohoto dokumentu je název sdružení v některých případech nahrazen slovem „skupina“.

II. Účel a poslání

 1. SHŠ Kargen je dobrovolnou, zájmovou skupinou lidí.
 2. Skupina se zabývá scénickým šermířským vystoupením pro veřejnost, představující období středověku. Účastní se setkání šermířských skupin, rekonstrukcí historických bitev a zajímá se o středověký způsob života lidí.

III. Působnost a sídlo

 1. SHŠ Kargen rozvíjí svoji činnost na celém území ČR.
 2. Sídlem skupiny je Sokolovna Staňkov – Plzeňská 201, 345 61 Staňkov. Písemný kontakt zajišťuje hejtman na adresu svého bydliště.

IV. Jednotící prvky, symbolika

 1. Skupina používá pro svoji symboliku erb již vymřelého českého šlechtického rodu Bohuchvalů z Hrádku, jehož sídlo bývalo na hrádku Lacembok v západních Čechách.
 2. Ve štítu erbu je stříbrná dvojitá lomenice v červeném poli. V klenotu pak kbelcový helm s červenobílým přikrývadlem, červeným čepcem se stříbrnou dvojitou lomenicí, lemovaný kožešinou a zdobený peřím s doplňkem zlaté koruny.
 3. Jako figura je navíc do pupečního středu erbu doplněno písmeno K, značící počáteční písmeno názvu skupiny.

V. Členství

 1. Členem SHŠ Kargen se může stát jakákoli osoba se zájmem o aktivní plnění účelu a poslání skupiny, jak je popsáno v bodu II./2 těchto stanov.
 2. Pro členství je rozhodující:
  • dovršení osmnácti let věku.
  • souhlas se stanovami SHŠ Kargen.
  • splnění zkušební doby – zpravidla půlroční.
  • rozhodnutí sněmu.
 3. Členství vzniká rozhodnutím sněmu.
 4. Členství zaniká:
  • vystoupením člena.
  • vyloučením člena.
  • smrtí člena, nebo jeho prohlášením za mrtvého.
 5. Členská práva:
  • a)
   • spolurozhodovat jako člen sněmu o zásadních otázkách činnosti skupiny.
   • vznášet připomínky, náměty a protesty k činnosti skupiny, uplatňovat v ní svůj názor a spolurozhodovat o její veškeré činnosti, jíž se aktivně účastní
   • volit a být volen do funkcí ve skupině zřízených.
   • s okamžitou platností rezignovat na svoji funkci.
   • vystoupit ze skupiny.
  • b)
   • za souhlasu hejtmana využívat bezplatně skupinový majetek, její symboliku a ostatních výhod, které skupina poskytuje a to tak, aby tím nebyla narušena činnost skupiny.
   • ve všech případech zániku členství získat zpět veškerý majetek, který má skupina od daného člena dle evidence majetku v nájmu.
   • vybrat si jeden z erbů již vymřelých, šlechtických rodů Čech, Moravy nebo Slezska a za souhlasu sněmu ho vzít v rámci činnosti skupiny a šermířské veřejnosti za vlastní. Výjimku tvoří erb Bohuchvalů z Hrádku, který vzala za vlastní skupina jako celek.
 6. Členské povinnosti:
  • a)
   • aktivně se účastnit, pokud to zdravotní stav dovolí, veškerých činností skupiny, zvláště vystoupení pro veřejnost.
   • v případě vystoupení člena se zúčastnit veškerých vystoupení pro veřejnost, které již byly přislíbeny.
   • řádně a iniciativně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen.
   • dodržovat sjednanou dobu pro tréninky, vystoupení pro veřejnost a jiné činnosti skupiny.
  • b)
   • dodržovat stanovy skupiny a zákony ČR.
   • vážit si symboliky skupiny a svým jednáním nepoškozovat její činnost či dobré jméno.
   • chránit a pečovat o veškerý majetek skupiny, zvláště pak o majetek, který mu byl dle evidence majetku svěřen do správy, nebo propůjčen k užívání. Tento majetek ve všech případech zániku členství skupině vrátit.
   • pravidelně platit členské příspěvky.
   • podřizovat se pravomocným rozhodnutím sněmu, hejtmana a jiných funkcí ve skupině zřízených, nejsou-li v rozporu se zákonem nebo stanovami skupiny.
 7. Pasivní členství:
  • v případě, že člen skupiny není schopen aktivně plnit své členské povinnosti (např. z rodinných, zdravotních, či jiných osobních důvodů), může požádat sněm o udělení pasivního členství.
  • pasivní člen má omezena členská práva i povinnosti. Týkají se jej pouze práva a povinnosti uvedené v bodech V/5 b) a V/6 b).
  • v případě, že se člen skupiny chce vrátit k aktivnímu plnění členských povinností, může požádat sněm o zrušené pasivního členství.

VI. Organizační výstavba

 1. SHŠ Kargen tvoří nejméně 2 členové.
 2. Nejvyšším orgánem skupiny je sněm, který tvoří všichni členové skupiny s výjimkou pasivních členů.
 3. Svolává jej hejtman dle vlastní potřeby, případně na žádost kteréhokoli ze členů skupiny, min. však 1x za rok. O jeho svolání musí být informováni všichni členové skupiny včetně pasivních členů.
 4. Usnášeníschopnost sněmu je dána přítomností všech členů sněmu, s výjimkou níže uvedených případů, kdy je sněm též považován za usnášeníschopný.
  • chybějící člen souhlasí s usnášeníschopností sněmu i bez své přítomnosti.
  • chybějící člen je nezvěstný, ve vazbě, dlouhodobě v bezvědomí, nebo je mu z podobných důvodů znemožněno se sněmu zúčastnit.
  • chybějící člen se opakovaně třikrát za sebou na zasedání sněmu (svolaného s min. týdenním intervalem) nedostavil, ačkoli byl o jeho svolání informován.
 5. Rozhodující pravomoc sněmu:
  • je dána nadpoloviční většinou hlasů všech členů sněmu (nikoli jen přítomných).
  • v případě shodného počtu hlasů rozhoduje hejtman.
  • výjimku tvoří přijetí nebo vyloučení člena skupiny, kdy je rozhodující pravomoc sněmu dána 2/3 většinou hlasů. Člen skupiny, na kterého je podán návrh na vyloučení, nemá v tomto případě hlasovací právo.
 6. Sněmu se může zúčastnit s hlasem poradním:
  • pasivní člen.
  • jakákoli jiná osoba s pozváním některého ze členů skupiny.
 7. Sněm rozhoduje o všech zásadních otázkách v činnosti skupiny, zejména pak:
  • mění její statut.
  • schvaluje výši členských příspěvků.
  • volí do jednotlivých funkcí ve skupině zřízených.
  • dle potřeb skupiny dodatečně zřizuje či ruší další funkce, včetně popisu činnosti.
  • při splnění podmínek daných stanovami přijímá nové členy.
  • má právo vyloučit člena ze skupiny v případě, že člen neplní členské povinnosti, a to i v jeho nepřítomnosti v souladu s bodem VI./3 c.
  • uděluje a ruší pasivní členství.
 8. Skupinové funkce, jejich volba a činnost:
  • do všech funkcí (včetně dodatečně zřízených) je voleno bez funkčního období a změna ve funkci je projednávána sněmem, na základě požadavku některého z jeho členů. Počet funkcí zastávaných jedním členem není omezen.
  • Hejtman
   • je statutárním zástupcem skupiny.
   • je oprávněn podepisovat veškeré právní úkony a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu skupiny připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce.
   • řídí činnost skupiny a odpovídá za její chod při všech jejích činnostech (tréninky, veřejná vystoupení, rekonstrukce historických bitev, atd.).
   • svolává sněm a řídí ho při jeho zasedání.
   • za své jednání je odpovědný sněmu.
  • Kancléř
   • zodpovídá za správnost hospodaření skupiny.
   • eviduje její majetek a je pověřen vedením pokladny.

VII. Hospodaření

 1. SHŠ Kargen je samostatná právnická osoba, která se při svém hospodaření řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Zdrojem příjmů jsou zejména odměny za vystoupení pro veřejnost, dále pak členské a dobrovolné příspěvky, případně dary.
 3. Skupina je oprávněna pořádat akce dle platných předpisů a nařízení, s cílem získat finanční prostředky pro svoji činnost.
 4. Skupina hospodaří s majetkem, který nabyla v průběhu své činnosti a dělí ho ve své evidenci do dvou skupin:
  • v nájmu – majetek některého ze členů skupiny, který byl skupině propůjčen k užívání. Skupina, po dobu členství daného člena, rozhoduje o jeho použití a na vlastní náklady jej udržuje.
  • ve správě – majetek skupiny (včetně majetku v nájmu), jehož správou byl některý z jejích členů pověřen. O jeho použití rozhoduje skupina, která jej na vlastní náklady udržuje.

VIII. Zánik

 1. Pravomocným rozpuštěním Ministerstvem vnitra ČR.
 2. Rozhodnutím sněmu za těchto předpokladů:
  • nad rámec usnášeníschopného sněmu jsou přítomni i všichni pasivní členové skupiny, kteří mají v tomto případě plné hlasovací právo.
  • nejsou-li alespoň dva členové skupiny proti tomuto rozhodnutí.
  • veškeré závazky a pohledávky jsou vyrovnány.
  • majetek v nájmu byl vrácen jeho majiteli.
  • majetek ve správě, (mimo majetku v nájmu) je včetně finančních prostředků rozdělen rovným dílem mezi členy skupiny.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Morální právo na pozdější užití názvu Kargen, včetně skupinové symboliky náleží:
  • v případě zániku jednomyslným rozhodnutím sněmu členovi, působícímu ve skupině nejdéle.
  • v opačném případě členovi, který se zánikem skupiny nesouhlasil.
  • pozbývá své platnosti:
  • pokud v do 1 roku od zániku skupiny příslušný bývalý člen nezaloží s tímto názvem skupinu novou a nedá to ostatním bývalým členům na vědomí.
  • v případě, že se tohoto práva příslušný bývalý člen skupiny vzdá.
 2. V případě, že název Kargen, nebo její skupinovou symboliku, má v úmyslu použít jiná SHŠ, jsou všichni bývalý členové v souladu s tímto ustanovením, povinni nově vznikající SHŠ požádat, aby tuto skutečnost projednala s příslušným členem bývalé SHŠ Kargen.